• Musí mať ústredňa EPS počítadlo poplachov?

  Platná norma nevyžaduje počítadlo poplachov na ústredni EPS. Táto možnosť je voliteľná. Ak je ústredňa vyrobená a certifikovaná bez počítadla poplachov, tak sa údaj počítadla pri dennej kontrole pochopiteľne nezapisuje a budú tým splnené požiadavky relevantnej vyhlášky.


  Na stiahnutie:

  Vyjadrenie MV pocitadlo poplachov
 • Môžu sa v jednom systéme EPS kombinovať komponenty viacerých výrobcov?

  Podľa platnej legislatívy MVDRR SR sa certifikujú jednotlivé komponenty EPS, nie systém EPS. Norma EN-54-13 o kompatibilite komponentov systému EPS nie je harmonizovaná. Z uvedených dôvodov je možné kombinovať certifikované zariadenia rôznych výrobcov v jednom systéme.

 • Môže poverená organizácia vydať oprávnenie na projektovanie, inštaláciu alebo kontrolu systému EPS na dobu kratšiu ako 5 rokov?

  Platná legislatíva určuje, že oprávnenie sa vydáva na dobu 5 rokov a organizácia nemôže túto lehotu skrátiť. Zákon však umožňuje predčasné odobratie takéhoto oprávnenia. Presné podmienky predčasného odobratia sú stanovené zákonom.


  Na stiahnutie:

  Vyjadrenie 5 rokov
 • Je možné realizovať denné kontroly EPS pomocou monitorovacieho softvéru pripojeného prostredníctvom siete TCP/IP?

  Ak sú splnené všetky podmienky vykonávania dennej kontroly tak, ako to upravuje § 15 vyhlášky č. 726/2002 Z.z.potom je možné vykonať dennú kontrolu EPS monitorovacím softvérom pripojeným pomocou počítačovej siete TCP/IP. Ak si želáte vidieť podrobné stanovisko musíte sa registrovať.


  Na stiahnutie:

  Denná kontrola EPS softvérom
 • Aké sú podmienky pre vykonávanie kontrol hlasovej signalizácie požiaru?

  Vzhľadom na skutočnosť, že v technických normách nie sú upravené podmienky pravidelnej kontroly HSP, Ministerstvo vnútra vydalo usmernenie podľa ktorého je HSP stálou súčasťou EPS. Podmienky pravidelnej kontroly, obsah kontroly ako aj jednotlivé intervaly nájdete v prílohe (samozrejme až po registrácii...). 


  Na stiahnutie:

  Kontroly HSP
 • Môže byť vzdialený nadstavbový počítačový systém EPS považovaný za plnohodnotné požiarne monitorovacie pracovisko?

  Ak ústredňa EPS nie je umiestnená v mieste trvalej obsluhy, tak spájací prvok medzi ústredňou EPS a miestom trvalej obsluhy musí zabezpečiť prenos signálu o činnosti a stavoch ústredne popísaných vo vyhláške 726/2002 Z.z. (niektoré funkcie sú v zmysle EN 54-2 voliteľné). Spôsob prenosu týchto signálov je v kompetencii výrobcu EPS.

 • Ako sa posudzuje zrozumiteľnosť hlasovej signalizácie požiaru (HSP)?

  Reálna zrozumiteľnosť sa overuje podľa STN EN 60849 alebo podľa STN EN 60268-16. Je možné použiť metódy zrozumiteľnosti vyslovených slov, napr. metódu PB256. V tomto prípade je potrebné vykonať meranie vo viacerých bodoch. Podrobnosti nájdete v priloženom stanovisku MVSR.


  Na stiahnutie:

  Meranie zrozumiteľnosti HSP
 • Prenášanie stavov dezaktivácia a test

  Aké stavy z ústredne je potrebné prenášať do miesta trvalej obsluhy? Akým spôsobom prenášať stav pokoj podľa požiadaviek vyhlášky 726/2002 Z.z.? Čo ak certifikovaná ústredňa nemá výstup dezaktivácia prípadne výstup testovanie? Registrovaní používatelia nášho webu si kvalifikované odpovede nájdu v uvedenej prílohe.


  Na stiahnutie:

  Vyjadrenie MV SR test dezaktivácia
 • Káble pre EPS

  Legislatíva ohľadom použitia káblov odolných voči požiaru v požadovanom čase pre zariadenia EPS je pomerne neprehľadná. Vyhláška 225/2012 Z.z. sa v § 91 odvoláva na STN 920203, ktorá v prílohe A uvádza minimálne časy pre funkčnú odolnosť káblov voči požiaru na 30 min. pričom tieto trasy definuje ďalšia norma EN54-14, ktorá na str. 47 v kapitole A 6.10.2 "Ochrana proti požiaru" určuje, ktoré konkrétne trasy je potrebné inštalovať takýmto káblom.