GDPR - Nová legislatíva o ochrane osobných údajov

Dňa 25.05.2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, tiež známe pod označením GDPR. Toto nariadenie spoločne s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi upravuje spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Sectro s.r.o., IČO: 46507248, so sídlom Klemensova 11, 811 09 Bratislava 1 uchováva a spracúva nasledujúce údaje:

  1. na účely prístupu na chránenú časť webovej stránky sectro.sk, vypracovania a zasielania cenových ponúk a zasielania informácií o novinkách:
    meno, priezvisko, názov spoločnosti, pozícia, telefón, e-mail
  2. na účely vzdelávania a vydávania osobitných oprávnení v zmysle Zákona o ochrane pred požiarmi:
    titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
  3. na účely zvýšenia bezpečnosti poskytovaných služieb a aktualizácie portfólia nami ponúkaných produktov:
    dátum posledného prihlásenia na webovú stránku, aktivita používateľa na produktovej časti webovej stránky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Našou prioritou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v uvedenom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Vaše údaje môžu byť sprístupnené len našim spolupracovníkom, ktorí sa starajú o to, aby boli naše služby ešte lepšie a ktorí majú zmluvne zaistenú povinnosť mlčanlivosti. Pre zaistenie doručovacích služieb využívame služby tretích strán, ktoré poskytujú požadovanú úroveň zabezpečenia ochrany osobných údajov.

Naša spoločnosť zaviedla technické a organizačné štandardy za účelom ochrany osobných údajov pred ich zneužitím. Dôvernosť a integrita osobných údajov v elektronickej podobe je zabezpečená kryptografickými algoritmami, prístup k nim je zaznamenávaný v našich systémoch.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo požiadať nás o prístup, opravu, doplnenie, obmedzenie spracúvania a vymazanie Vašich osobných údajov. Vašou žiadosťou sa budeme vždy zaoberať a skúmať ju z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Môžete nás kontaktovať osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Aktuálne kontaktné údaje nájdete na webovej stránke sectro.sk.

Na odhlásenie z odberu informácií o novinkách, ktoré zasielame prostredníctvom e-mailu, môžete použiť odkaz uvedený na konci každej správy.